Надати порядок визначення та облік фінансових результатів

Фінансовий результат — прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства. Для обліку фін результатів призначений активно-пасивний рахунок 79 «Фінансові результати». Фінансові результати визначаються за звичайної та надзвичайної діяльності. В кінці місяця залежно від того, що переважає доходи чи витрати, 79 рахунок закривається на один з субрахунків 44 рахунку: на 441 «Нерозподілений прибуток»(пасивний, осн, призн для обліку наростання нерозп приб п-ства) або на 442 «Непокриті збитки»(акт, осн, призн для обліку непокр збитків)

— на суму одержаного прибутку:

Д-т 79 К-т 441

- на суму збитку:

Д-т 442 К-т 79

Дебет 79 : витрати, податок на прибуток. Кредит 79: доходи.

Дебет 791: Кт 92,93,94,90 податок на прибуток. Кредит 791: Дт 70, 71.

Дебет 792: Кт Надати порядок визначення та облік фінансових результатів 95, 96, податок на прибуток. Кредит 792: Дт 72, 73

Значення фінансової звітності та її використання в управлінні.

Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових кошт/в підприємства за звітний період.

Вона склад-ся підрахунком, групуванням і спец. обробкою даних поточного БО і є завершальною його стадією. Фін. звітність підпр-ва викор-ся самими власниками, підпр-ми для аналізу та контр. за виконанням договірних зобов’яз., аналізу господ. д-сті, для складання планів на майбутнє. Крім того, звітність подається: у вищу за підпорядкованістю організацію, якщо така є, з метою керівництва роботою підпр-ва; покупцям, постачальникам, тощо, а також Надати порядок визначення та облік фінансових результатів установам банку; органам статистики для статист. обробки.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:придбання, продажу та володіння цінними паперами;участі в капіталі підприємства;оцінки якості управління;оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;забезпеченості зобов'язань підприємства;визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;регулювання діяльності підприємства;інших рішень.

Звітність містить доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скорегувати їхні Надати порядок визначення та облік фінансових результатів оцінки, зроблені у минулому. Фінансова звітність надає можливість користувачам порівнювати:фінансові звіти підприємства за різні періоди;фінансові звіти різних підприємств.


documentafolddp.html
documentafolknx.html
documentafolryf.html
documentafolzin.html
documentafomgsv.html
Документ Надати порядок визначення та облік фінансових результатів